FAQ

衛星データはどこまで詳しく見えますか?

地球観測について

地球観測センターが提供している衛星/センサの分解能は以下の表をご覧ください。

衛星センサ分解能
ALOS PRISM 2.5m
AVNIR-2 10m
PALSAR 10m
LANDSAT-5 TM 28.5m
LANDSAT-7 ETM 28.5m
SPOT-1/2/4 HRV-XS/HRVIR-XS 20m
HRV-PA/HRVIR-PA 10m
JERS-1 VNIR 18m
ADEOS AVNIR-Multi 16m
AVNIR-PAN 8m
IRS-1C/1D PAN 5m